Conpet + Mediurg = love, pe bani mulţi

Primul e vechiul aranjament. Mai jos, aranjamentul pe care se bate palma azi. Potrivit tiparelor în care se scaldă Vintilescu, noul contract va fi muuult mai mare: de la 130.000 de lei pe 14 luni, la

600.000 de lei pe 24 de luni. 
____________________________________________

2010 
Conpet SA Licitatie Publica - prestari servicii medicale
 
Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului: 130.527 RON
 
Castigatorul Licitatiei: CENTRUL MEDICAL MEDIURG S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 93805/20.04.2010
Informatii anunt de participare asociat 82175
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: str. Anul 1848, nr. 1-3, PLOIESTI, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Punct(e) de contact: DAN MANOLACHE, Tel.0244/401360, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: 0244/402304, Adresa internet (URL): www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
prestari servicii medicale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si asistenta sociala
Locul principal de prestare: conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO316 - Prahova
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
DA prestari servicii medicale
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85147000-1 - Servicii de medicina muncii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
130, 526.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: S-CA 62 Denumirea: PRESTARI SERVICII MEDICALE
V.1) Data atribuirii contractului 3/18/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CENTRUL MEDICAL MEDIURG S.R.L.
Adresa postala: str. Clementei, nr.43, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100349, Romania, Tel.0746309335;0244517965, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: 0244511151
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 285000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 130526.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Emil Zolla nr.4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244/522445, Fax: 0244/522452
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC CONPET SA
Adresa postala: Str. Anul 1848 nr.1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Tel.0244/401360, Fax: 0244/516451
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.04.2010 11:08

____________________________

2011 Licitatie Publica - Prestari servicii medicale-medicina muncii

 
Anunt de participare (utilitati) numarul 121591/20.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala:  Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100559, Romania, Punct(e) de contact:  Dan Manolache, Tel. 0244/401360, Email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax:  0244/402304, Adresa internet (URL):  www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
transportator unic de titei, gazolina si etan prin conducte
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Prestari servicii medicale-medicina muncii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si asistenta sociala
Locul principal de prestare: Locatiile Beneficiarului
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de medicina muncii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85147000-1 - Servicii de medicina muncii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 6000 lei; garantia de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
. Documente din care sa rezulte ca ofertantul nu se incadreaza in niciuna din situatiile prevazute la art.180, 181 din OUG 34/2006, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul consolidat de stat si bugetele locale. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Certificat de inregistrare, Certificat constatator emis de ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani 1.200.000 lei. Bilanturile contabile la 31.12.2009 si 31.12.2010, vizate si inregistrate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Ofertantul va face dovada indeplinirii in ultimii 3 ani, a unui contract cu obiect asemanator, cu o valoare de 180.000 lei; copia contractului si recomandare din partea beneficiaruluii. Lista cuprinzand subcontractantii. Declaratie privind echipamentele tehnice. Declaratie privind personalul responsabil de indeplinirea contractului. Certificat ISO 9001 sau echivalent; Acreditare RENAR a laboratoarelor conform Standard SR EN ISO 15189:2003; Autorizatie Sanitara de Functionare si Autorizare de Functionare emisa de Ministerul Sanatatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.06.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.06.2011 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.06.2011 11:00
Locul: sediul administrativ II al S.C.CONPET S.A. Ploiesti din str. Rezervoarelor, nr.8, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor: imputernicire, copie BI/CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.C. CONPET S.A
Adresa postala:  str. Anul 1848, nr 1-3, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100559, Romania, Tel. 0244/401360, Fax:  0244/516451
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.05.2011 11:07
© 2023 Bogdan Stoica